Disclaimer

Vastgoedinzaanstad.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Vastgoedinzaanstad.nl garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Vastgoedinzaanstad.nl garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met een van de contactpersonen die gemeld staan onder de contactgegevens. Vastgoedinzaanstad.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Vastgoedinzaanstad.nl.

U vrijwaart Vastgoedinzaanstad.nl tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

  1. het gebruik van informatie op de website Vastgoedinzaanstad.nl;
  2. die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website Vastgoedinzaanstad.nl.