Voornemen verhuur ruimte voor kinderdagverblijf in onderwijsgebouw

De gemeente Zaanstad is voornemens aan Aubade 5 te Zaandam vervangende nieuwbouw van basisschool De Rietvink te realiseren, hierna te noemen: “IKC De Rietvink” voor de huisvesting van: 1. Basisschool De Rietvink; 2. Twee gymzalen; 3. Kinderopvangorganisatie TintelTuin, hierna ook te noemen: “TintelTuin”, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 34149420; De gemeente Zaanstad is voornemens ruimten (binnen en buiten) welke behorend tot IKC De Rietvink aan TintelTuin te verhuren.

 • LocatieZaandam
 • GebiedInverdan West
 • BestemmingsplanMaatschappelijk
 • Oppervlakte4377 m2
 • Indicatieve koopsom

Algemeen

Datum: 26 februari 2024

Naam project:  IKC De Rietvink

Adres:  Aubade 5 te Zaandam

Kadastrale perceel:Gemeente Zaanstad, K 12748

Perceelgrootte:  Circa 4.377 m2

Voornemen tot aangaan huurovereenkomst met TintelTuin


De gemeente Zaanstad is voornemens aan Aubade 5 te Zaandam vervangende nieuwbouw van basisschool De Rietvink te realiseren, hierna te noemen: “IKC De Rietvink” voor de huisvesting van:

 1. Basisschool De Rietvink;
 2. Twee gymzalen;
 3. Kinderopvangorganisatie TintelTuin, hierna ook te noemen: “TintelTuin”, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 34149420;

De gemeente Zaanstad is voornemens ruimten in, en buitenruimte behorend tot, IKC De Rietvink aanTintelTuin te verhuren. Daarop ziet deze publicatie.

TintelTuin is de enige serieuze gegadigde voor het huren van de te realiseren kinderopvangruimte

TintelTuin en Stichting Agora, het schoolbestuur van onder meer basisschool De Rietvink, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 34149420, hebben sinds 2020 een samenwerkingsovereenkomst. In die samenwerkingsovereenkomst hebben TintelTuin en Stichting Agora uitgebreide en gedetailleerde (proces)afspraken gemaakt. TintelTuin en Stichting Agora hebben als uitgangspunt dat zij onderwijs en kinderopvang willen aanbieden vanuit hun gezamenlijke visie en identiteit.

TintelTuin en Stichting Agora bieden in diverse Integrale Kindcentra (hierna te noemen: “IKC”), onder meer op het grondgebied van de gemeente Zaanstad, waaronder IKC Toermalijn aan het Noordeinde in Wormerveer, IKC Koraal aan de Beemdgras in Assendelft en IKC Hoeksteen aan het Rosariumpark in Krommenie vanuit hun eigen expertise een gezamenlijk en integraal aanbod van onderwijs en kinderopvang vanuit één visie en één aansturing onder de vlag van het Integraal Kindcentrum in kwestie.

TintelTuin en Stichting Agora hebben investeringen in geld en tijd gedaan om hun samenwerking in IKC De Rietvink te verwezenlijken en te bestendigen.

TintelTuin en Stichting Agora wensen hun huidige integrale samenwerking in IKC De Rietvink voort te zetten.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de huurovereenkomst voor de hierboven bedoelde ruimten voor de kinderopvang in de te realiseren nieuwbouw van IKC De Rietvink.

Vervaltermijn publicatie

Indien u zich niet met dit voornemen kunt verenigen, dan dient u dit uiterlijk op 17 maart 2024 kenbaar te maken door middel van het aanhangig maken van een kortgedingprocedure bij de rechtbank Haarlem. Bij gebreke daarvan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Zaanstad, kinderopvangorganisatie TintelTuin en Stichting Agora zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze, duidelijk kenbaar gemaakte, termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de huurovereenkomsten zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

 

Oppervlakte

Datum: 26 februari 2024

 

Naam project:IKC De Rietvink

Adres:Aubade 5 te Zaandam

Kadastrale perceel:Gemeente Zaanstad, K 12748

Perceelgrootte:Circa 4.377 m2

 

Voornemen tot aangaan huurovereenkomst met TintelTuin


De gemeente Zaanstad is voornemens aanAubade 5 te Zaandamvervangende nieuwbouwvan basisschool De Rietvink te realiseren, hierna te noemen: “IKC De Rietvinkvoor de huisvesting van:

 1. Basisschool De Rietvink;

 1. Twee gymzalen;

 1. Kinderopvangorganisatie TintelTuin, hierna ook te noemen: “TintelTuin”, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 34149420;

 

De gemeente Zaanstad is voornemens ruimten in, en buitenruimte behorend tot, IKC De RietvinkaanTintelTuin te verhuren. Daarop ziet deze publicatie.

 

TintelTuin is de enige serieuze gegadigde voor het huren van de te realiseren kinderopvangruimte

 
 • TintelTuin enStichting Agora, het schoolbestuur van onder meer basisschool De Rietvink, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 34149420, hebben sinds 2020 een samenwerkingsovereenkomst. In die samenwerkingsovereenkomst hebbenTintelTuin en Stichting Agorauitgebreide en gedetailleerde (proces)afspraken gemaakt.TintelTuin en Stichting Agorahebben als uitgangspunt dat zij onderwijs en kinderopvang willen aanbieden vanuit hun gezamenlijke visie en evt. identiteit.

 • TintelTuin en Stichting Agorabieden in diverse Integrale Kindcentra (hierna te noemen: “IKC”), onder meer op het grondgebied van de gemeente Zaanstad, waaronder IKC Toermalijn aan het Noordeinde in Wormerveer, IKC Koraal aan de Beemdgras in Assendelft en IKC Hoeksteen aan het Rosariumpark in Krommenie,vanuit hun eigen expertise een gezamenlijk, integraal, aanbod van onderwijs en kinderopvang vanuit één visie en één aansturing onder de vlagvan, en met gebruikmaking van het logo van, het Integraal Kindcentrum in kwestie.

 • TintelTuin en Stichting Agorahebben investeringen in geld en tijd gedaan om hun samenwerking in IKC De Rietvink te verwezenlijken en te bestendigen.

 • TintelTuin en Stichting Agorawensen hun huidige integrale samenwerking in IKC De Rietvinkvoort te zetten.

 

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de huurovereenkomst voor de hierboven bedoelde ruimten voor de kinderopvangin de te realiseren nieuwbouw van IKC De Rietvink.

 

Vervaltermijn

 

Indien u zich niet met dit voornemen kunt verenigen, dan dient u dit uiterlijk op 17 maart 2024 kenbaar te maken door middel van het aanhangig maken van een kortgedingprocedure bij de rechtbank Haarlem. Bij gebreke daarvan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeenteZaanstad, kinderopvangorganisatie TintelTuin en Stichting Agorazouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze, duidelijk kenbaar gemaakte, termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de huurovereenkomsten zou worden opgekomen.

 

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

 
 

Gekoppelde documenten

Meer informatie over deze locatie?

Relevante locaties