Voorgenomen verhuur van één perceel water aan aangrenzende eigenaar

De gemeente Zaanstad heeft het voornemen om een perceel water gelegen aan Zuideinde 14 te Koog aan de Zaan, groot ca. 17,5 m2, kadastraal bekend als gemeente Zaandam, sectie C, nummer 5064, te verhuren aan de aangrenzende eigenaar.

  • LocatieKoog aan de Zaan
  • Gebied
  • BestemmingsplanWonen
  • Oppervlakte17 m2
  • Indicatieve koopsom

Algemeen

Voornemen tot verhuur van een perceel water aan aangrenzende eigenaar

De gemeente Zaanstad heeft het voornemen om een perceel water gelegen aan Zuideinde 14 te Koog aan de Zaan, groot ca. 17,5 m², kadastraal bekend als gemeente Zaandam, sectie C, nummer 5064, te verhuren aan de aangrenzende eigenaar.

 
Objectinformatie 
Adres: ter hoogte van Zuideinde 14 in Koog aan de Zaan 
Percelen: Gemeente Zaandam, sectie C, nummer 5064 
Perceelgrootte: circa 17,5 m²  


Aangrenzende eigenaar is de enige serieuze gegadigde
Naar oordeel van de gemeente is de aangrenzende eigenaar de enige serieuze gegadigde, die in aanmerking komt voor het aangaan van de huurovereenkomst voor de locatie aan Zuideinde 14 te Koog aan de Zaan en de daaruit voortvloeiende uitgifte van de in de aanhef vermeld perceel.

De aangrenzende eigenaar zal een perceel water huren grenzend aan hun eigen perceel. In de gemeente Zaanstad is het toegestaan ligplaats in te nemen, te hebben of beschikbaar te stellen wanneer de locatie is aangewezen en/of er toestemming is van de eigenaar van de kade. Dat betekent dat de aangrenzende eigenaar toestemming moet verlenen aan eenieder die wenst af te meren aan hun kade. Daarbij is de aangrenzende eigenaar vergunninghouder voor een object boven water in het te verhuren perceel water.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de huurovereenkomst voor een perceel water aan Zuideinde 14 te Koog aan de Zaan.

Vervaltermijn
Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 20 dagen na deze publicatie, uiterlijk 21 augustus 2023 vóór 12:00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoed@zaanstad.nl, onder vermelding van Zuideinde.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechter daarop verwerkt. De gemeente Zaanstad en de aangrenzende eigenaar zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.vastgoedinzaanstad.nl. Met deze publicatie heeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

.

Meer informatie over deze locatie?

Relevante locaties