Voornemen tot verhuur en vestigen huurafhankelijk recht van opstal aan woningstichting Rochdale van en op een gedeelte van het perceel op het Sportpark Poelenburg voor de realisatie en exploitatie van circa 150-200 flexwoningen

Objectinformatie Adres: Sportpark Poelenburg, nabij Poelenburg 470 Perceel: gemeente Zaandam, sectie D, nummer 6849 Perceelgrootte: circa 7.500 m²

 • LocatieZaandam
 • GebiedPoelenburg
 • BestemmingsplanMaatschappelijk
 • Oppervlakte7500 m2
 • Indicatieve koopsom

Algemeen

De gemeente Zaanstad heeft het voornemen om een gedeelte van het perceel op het Sportpark Poelenburg nabij Poelenburg 470, groot ca 7.500 m², kadastraal bekend als gemeente Zaandam, sectie D, nummer 6849 te verhuren en daarop een huurafhankelijk recht van opstal te vestigen aan woningstichting Rochdale.
 

Partij is de enige serieuze gegadigde

De gemeente wil bevorderen dat op het perceel sociale woningbouw in de vorm van tijdelijke woningen (flexwoningen) voor de duur van 15 jaar wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij om een aantal van circa 150-200 tijdelijke woningen. Doelgroepen voor deze tijdelijke woningen zijn starters, spoedzoekers en statushouders. In een te sluiten huurovereenkomst en een overeenkomst tot het vestigen van een huurafhankelijk recht van opstal zullen afspraken worden vastgelegd over de realisatie en exploitatieduur van de flexwoningen. Noch de huurovereenkomst noch de vestiging van het huurafhankeliijke recht van opstal geeft aan woningstichting Rochdale (hierna: Rochdale) een recht om het perceel na een periode van 15 jaar te verwerven of anderszins in gebruik te nemen om reguliere woningen te bouwen. Indien uit een nog uit te voeren haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het voor een kostenneutrale businesscase nodig is om een deel van de woningen in de middendure huur te exploiteren kan hieraan meegewerkt worden. Het gaat hierbij om een ondergeschikt (circa 10%) deel van het programma.

Rochdale is als woningcorporatie een toegelaten instelling in de zin van artikel 19 van de Woningwet en is uitsluitend werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting in (o.a.) de gemeente Zaanstad (artikel 45 Woningwet), waarbij zij is belast met een dienst van algemeen economisch belang (DAEB).

De gemeente Zaanstad is van mening dat Rochdale de enige serieuze gegadigde is voor het aangaan van de huurovereenkomst en de overeenkomt voor het vestigen van een huurafhankelijk recht van opstal.

De gemeente motiveert dit als volgt:

 • De gemeente is volledig eigenaar van het Perceel.
 • De gemeente en in de gemeente opererende woningcorporaties (waaronder Rochdale) hebben op 18 december 2019 een overeenkomst met betrekking tot de samenwerkingsafspraken 2020-2024 vastgelegd, waarin de prestaties met betrekking tot de realisatie en instandhouding van sociale woningbouw en met inachtneming van het in de Woningwet bepaalde, hebben vastgelegd. Uit deze prestatieafspraken volgt dat er op korte termijn meer betaalbare huurwoningen moet worden gerealiseerd om aan de woningbehoefte te voldoen.
 • De gemeente en de Zaanse corporaties op 21 september 2022 een intentieovereenkomst hebben gesloten om door middel van tijdelijke woningen in de acute woningbehoefte te willen voorzien en daartoe geschikte locaties binnen Zaanstad te vinden en daartoe per locatie afspraken over de realisatie en exploitatie van tijdelijke woningen te maken.
 • De Zaanse corporaties op grond van de prestatieafspraken en de gesloten intentieovereenkomst hebben ingestemd met een toebedeling door de gemeente van de geschikte locaties aan de individuele Zaanse corporaties.
 • Met de uitgifte van het perceel voor de realisatie en exploitatie van tijdelijke woningen wordt in lijn gehandeld met de prestatieafspraken, welke afspraken naar het oordeel van de gemeente ook passen in het plan om zo spoedig als mogelijk te voorzien in de behoefte van de benoemde doelgroepen.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat deze partij de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor het aangaan van een overeenkomst tot verhuur en het vestigen van een huurafhankelijk recht van opstal van en op een gedeelte van het perceel op het sportpark Poelenburg nabij Poelenburg 470.

Vervaltermijn
Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen en meent ook een serieuze gegadigde te zijn voor de verhuur en vestiging van een huurafhankelijk recht van opstal van en op het perceel op het Sportpark Poelenburg nabij Poelenburg 470, dan dient u dit uiterlijk 20 dagen na deze publicatie (uiterlijk 24 mei 2023) voor 12.00 uur, 
kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht te sturen naar vastgoed@zaanstad.nl, onder vermelding van sportpark Poelenburg.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Zaanstad en de eerder genoemde partij zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gekoppelde documenten

Meer informatie over deze locatie?

Relevante locaties

Te huur winkelruimte Stadhuisplein 98 Zaandam
Te huur winkelruimte Stadhuisplein 98 Zaandam
 • BestemmingsplanDetailhandel
 • Oppervlakte47 m2
Voornemen tot verkoop van percelen grond aan Stichting Bergenstein
Voornemen tot verkoop van percelen grond aan Stichting Bergenstein
 • BestemmingsplanBedrijf
 • Oppervlakte235 m2