Voorgenomen verkoop grond aan de Rode Ring te Assendelft aan Chamelee B.V.

Voornemen tot verkoop aan Chamelee B.V. ten behoeve van Brügemann’s Kaashandel B.V. van een bouwkavel voor bedrijfsdoeleinden aan de Rode Ring te Assendelft

  • LocatieAssendelft
  • GebiedOverig
  • BestemmingsplanWerken
  • Oppervlakte1690 m2
  • Indicatieve koopsom

Algemeen

Voornemen tot verkoop van bouwkavel aan de Rode Ring te Assendelft

De gemeente Zaanstad heeft het voornemen om de bouwkavel bestemd voor bedrijfsdoeleinden aan de Rode Ring te Assendelft, groot ca. 1690 m², kadastraal bekend als gemeente Assendelft, sectie N, nummer 6485, te verkopen aan Chamelee B.V. ten behoeve van Brügemann’s Kaashandel B.V.

De gegadigde

Naar het oordeel van de gemeente isChamelee B.V. die ten behoeve van Brügemann’s Kaashandel B.V. koopt de gegadigde die in aanmerking komt voor de verkoop van de bouwkavel voor bedrijfsdoeleinden aan de Rode Ring te Assendelft.

In de Economische Visie Zaanstad staat aangegeven dat het college bedrijven faciliteert die de wens hebben om verplaatst te worden. Dit moet dan wel ruimtelijke mogelijk zijn, zodat dit de kansen voor stedelijke (her)ontwikkeling vergroot.

Brügemann’s Kaashandel B.V. wil verhuizen naar een locatie elders om woningbouw mogelijk te maken op de huidige locatie. Zoals in de Strategie Bedrijventerreinen van de gemeente Zaanstad uit 2021 is genoemd, wil het college van de gemeente Zaanstad inzetten op verdere verstedelijking, aldus meer woningen bouwen. Waar de stadsuitbreidingen in het verleden vaak aan de stadsranden plaatsvonden, wordt de ruimte nu veelal in de bestaande bebouwde contour van de stad gevonden. De gemeenteraaden de provincie hebben bouwen in de groene randen van de stad deels uitgesloten voor de verdere verstedelijking. Met deze keus voor het behoud van de groene omgeving van de stad, komen een aantal werklocaties/ bedrijventerreinen in beeld voor transformatie. Zo ook het terrein waar Brügemann’s Kaashandel B.V. momenteel is gevestigd. Hier zijn plannen in voorbereiding om woningbouw te realiseren. Chamelee B.V. zal de bouwkavel aankopen en deze vervolgens verhuren aan Brügemann’s Kaashandel B.V. Chamelee B.V. is een financiële holding van één van de bestuurders van Brügemann’s Kaashandel B.V. De gemeente is met deze partij al langere tijd in gesprek. De inventariserende gesprekken hebben al plaatsgevonden in september 2020.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat Chamelee B.V. die ten behoeve van Brügemann’s Kaashandel B.V. in aanmerking komt voor de verkoop van de bouwkavel voor bedrijfsdoeleinden aan de Rode Ring te Assendelft.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen en meent ook een serieuze gegadigde te zijn voor de verkoop van de bouwkavel voor bedrijfsdoeleinden aan de Rode Ring te Assendelft dan dient u dit uiterlijk 20 dagen na deze publicatie (uiterlijk 2 januari 2023) voor 12:00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoed@zaanstad.nl, onder vermelding van: ‘Bouwkavel Rode Ring’.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Zaanstad en de eerder genoemde partij zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.vastgoedinzaanstad.nl

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Meer informatie over deze locatie?

Relevante locaties

TE HUUR winkelpand Gedempte Gracht 26 A Zaandam
TE HUUR winkelpand Gedempte Gracht 26 A Zaandam
  • BestemmingsplanDetailhandel
  • Oppervlakte44 m2