Voornemen tot verkoop aan woningstichting Rochdale van perceel nabij Poelenburg Oost te Zaandam

Objectinformatie Adres: Poelenburg Oost te Zaandam Perceel: gemeente ZDM01 D 06847 G 0000 (en ook perceel ZDM01 D 04916 G 0000) Perceelgrootte: circa 1260 m²

  • LocatieZaandam
  • Gebied
  • BestemmingsplanWoningbouw
  • Oppervlakte1260 m2
  • Indicatieve koopsom

Algemeen

Voornemen tot verkoop aan woningstichting Rochdale van perceel nabij Poelenburg Oost te Zaandam

De gemeente Zaanstad heeft het voornemen om het eerder genoemde Perceel nabij Poelenburg Oost, groot ca 1260 m², te verkopen aan woningstichting Rochdale. Naar oordeel van de gemeente is woningstichting Rochdale de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt oor de koop-/-ontwikkelingsovereenkomst van het Perceel. De gemeente Zaanstad geeft hiermee uitvoering aan de reeds bestaande contractuele afspraken met de gegadigden ten aanzien van de ontwikkeling van deze locatie. 

Partij is de enige serieuze gegadigde

De gemeenteraad heeft in 2017 het “Actieplan Poelenburg Peldersveld” vastgesteld. In de periode na vaststelling heeft de gemeente zich ingezet om beide wijken open, divers en kansrijk te maken. Om het actieplan verder tot een succes te maken heeft de gemeente een belangrijke vervolgstap gezet, namelijk het “Pact Poelenburg Peldersveld 2020 – 2040: Kansen Pakken”. De ambitie is om (onder meer) de kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren en een meer gedifferentieerd woningaanbod te realiseren. Het Pact is door de gemeenteraad vastgesteld op 17 oktober 2019. De gemeente en de wijkpartners, waaronder woningstichting Rochdale, hebben het betreffende pact ondertekend.

Woningstichting Rochdale is eigenaar van het gebouw, gelegen aan de Poelenburg en de Clusiusstraat en Jasperstraat te Zaandam. De gemeente is eigenaar van daaraan grenzende gronden. De gemeente en woningstichting Rochdale zijn van mening dat de herontwikkeling van deze locaties en de daaraan grenzende gronden van de gemeente (hierna te noemen: “Het Projectgebied”) een eerste invulling is van de eerder genoemde ambitie om een meer gedifferentieerd woningaanbod te realiseren.

In 2021 is er tussen de gemeente en de woningstichting Rochdale een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het hierboven genoemde project. In aanvulling en als onderdeel op de samenwerkingsovereenkomst tussen partijen, zijn afspraken gemaakt over de compensatie van het afnemend aantal sociale huurwoningen in de portefeuille van Rochdale. Door het beoogde programma voor de nieuwbouw op de locatie Jasperstraat/Clusiusstraat, kan maar een deel van het oorspronkelijke aantal sociale huurwoningen terug gebouwd worden. Partijen hebben gekeken naar een locatie om een deel van het verlies van de sociale huurwoningen van de flat te compenseren. Het perceel welke de gemeente voornemens is om te verkopen aan Woningstichting Rochdale is, gezien de ligging nabij het gebouw een geschikt perceel om deze integrale gebiedsontwikkeling met name de opgave om voldoende sociale huurwoningen te bouwen mogelijk te maken.

Vervaltermijn

De gemeente Zaanstad zal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie van dit voornemen het traject vervolgen inzake het voornemen voor het sluiten van een koop-/ ontwikkelingsovereenkomst voor het Perceel, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningen rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.vastgoedinzaanstad.nl.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gekoppelde documenten

Meer informatie over deze locatie?