Publicatie voornemen verkoop perceel grond Westerkoogweg Koog a/d Zaan

De gemeente Zaanstad is voornemens om een perceel grond gelegen nabij de locatie van de voormalige sporthal de Sprong en omgeving (Westerkoogweg), kadastraal bekend als Gemeente Koog aan de Zaan, sectie B, nummer 5629 (gedeeltelijk) met een gezamenlijke oppervlakte van 3825,6 m² (“Het Perceel”) te verkopen aan De Westersprong B.V., gevestigd te ’s-Gravenhage,.

  • Locatiezaanstad
  • Gebied
  • BestemmingsplanWonen
  • Oppervlakte3825 m2
  • Indicatieve koopsom

Algemeen

Naar oordeel van de gemeente is De Westersprong B.V de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop-/ontwikkelingsovereenkomst voor het Perceel. De gemeente Zaanstad geeft hiermee uitvoering aan de reeds bestaande contractuele afspraken met de gegadigde ten aanzien van de ontwikkeling van het Perceel.

De gemeente Zaanstad heeft vooraf objectieve, toetsbare en redelijke criteria geformuleerd voor een uitgifte van het Perceel zonder voorafgaande mededingingsprocedure. Deze criteria zijn de volgende: (i) het aanwezig zijn van een bestaande (pre)contractuele relatie met de gegadigde;
In 2021 is een afsprakenbrief afgesloten met de gegadigde waarin (financiële) afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de herontwikkeling van het Perceel die uitgewerkt worden in een koop-/ontwikkelingsovereenkomst.

(ii) door de gegadigde eigener beweging getoond initiatief ten aanzien van de ontwikkeling van het Perceel sinds 2016;
De gegadigde en de gemeente zijn al sinds 2016 met elkaar in gesprek over de
de ontwikkeling van een plan voor het Perceel.

(iii) door de gegadigde tot op heden voor eigen rekening en risico gedane investeringen in een ontwikkeling waarin het Perceel is betrokken;
De gegadigde heeft zich sinds de start van de gesprekken in 2016 kosten, moeite en tijd geïnvesteerd om een plan voor het Perceel te ontwikkelen en nader uit te werken. In 2016 hebben de gemeente en gegadigde een intentieovereenkomst gesloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit heeft vervolgens in 2021 geresulteerd in een plan voor het perceel waarin de resultaten in een afsprakenbrief zijn vastgelegd.

(iv) door de gegadigde tot op heden georganiseerde participatiebijeenkomsten voor de omgeving en belanghebbenden;
Zaanstad acht het hierbij van belang dat door gegadigde inmiddels een uitgebreid participatieproces met de buurt en omgeving is doorlopen.

(v) de mate waarin de gegadigde kan bijdragen aan een zo spoedig en effectief mogelijk vervolg van de reeds in gang gezette uitvoering van de beleidsmatige wensen ten aanzien van de ontwikkeling van het Perceel waaronder:
1. Klimaatadaptatieve/natuurinclusieve maatregelen : zoals groene daken en gevels, parkeerplaatsen van open betonklinkers, bomen, hagen zijn verwerkt in de plannen;
2. De inpassing van een sport- en en maatschappelijke voorzieningen in het plan.door gegadigde mede n.a.v. een motie van de gemeenteraad

(vi) het in staat en bereid zijn van de gegadigde om het Perceel zo te ontwikkelen dat het aansluit bij de zes strategische opgaven van Zaanstad.

Gelet op het voorgaande is de gemeente Zaanstad van oordeel dat op basis van deze criteria. De Westersprong B.V. als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor verwerving van het Perceel op marktconforme voorwaarden, indien en zodra de gemeente en deze gegadigde ook overigens overeenstemming zullen hebben bereikt over de overige condities die de gemeente aan ontwikkeling van het Perceel stelt.

Vervaltermijn
De gemeente Zaanstad zal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie van dit voornemen het traject vervolgen inzake het voornemen voor het sluiten van een koop-/ ontwikkelingsovereenkomst voor het Perceel, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningen rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.Zaanstad.nl.
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Afdeling Grondzaken:

Meer informatie over deze locatie?

Relevante locaties

HoogTij
HoogTij
  • BestemmingsplanWerken
  • Oppervlakte40000 m2
Verkoop Augustusbloemweg 4, Zaandam
Verkoop Augustusbloemweg 4, Zaandam
  • BestemmingsplanMaatschappelijk
  • Oppervlakte2700 m2