Voorgenomen uitgifte van een perceel grond met gebouw op locatie Tulpstraat 18 te Wormerveer

Voornemen De gemeente Zaanstad heeft het voornemen om een perceel grond met gebouw gelegen aan de Tulpstraat 18 te Wormerveer, groot ca. 0,4 ha, kadastraal bekend als gemeente Wormerveer, sectie A, nummers 8533, 8535 en 9659 (gedeeltelijk) (“het Perceel”) uit te geven aan Vereniging Eco aan de Zaan gevestigd te Zaanstad.

  • LocatieZaanstad
  • Gebied
  • BestemmingsplanWoningbouw
  • Oppervlakte4000 m2
  • Indicatieve koopsom

Algemeen

In 2017 werd gemeente Zaanstad benaderd door een groep inwoners die zich heeft verenigd in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), Vereniging Eco aan de Zaan. Deze groep heeft het initiatief aan de gemeente voorgelegd om door een vorm van CPO een duurzaam, klimaatadaptief ecodorp te realiseren op de vrijkomende locatie Tulpstraat 18 in Wormerveer.

Naar het oordeel van de gemeente is de CPO groep Vereniging Eco aan de Zaan de enige serieuze gegadigde die zich heeft gemeld voor het realiseren van de voorgenomen ontwikkeling en daaruit van de in de aanhef van deze publicatie genoemde voortvloeiende verkoop van de grond met gebouw. Hierbij is van belang dat het voornemen om tot ontwikkeling over te gaan al geruime tijd openbaar is. Op 21 maart 2018 publiceerde een lokale nieuwssite al over de contractuele verbintenis die Zaanstad toen aanging met de gegadigde. Informatie over het voornemen tot ontwikkeling is ook aan de gemeenteraad bekend gemaakt via een presentatie op 28 maart 2019 over zelfbouw binnen de gemeente. De presentatie is voor iedereen in te zien op het raadsinformatiesysteem van de gemeente Zaanstad. De gemeenteraad stelde in oktober 2021 het perspectief MAAK.Noord vast waarin de locatie van het Ecodorp als ontwikkellocatie is benoemd. Er hebben zich sindsdien geen andere partijen gemeld met interesse voor de locatie Tulpstraat 18.

Criteria

De gemeente Zaanstad heeft vooraf objectieve, toetsbare en redelijke criteria geformuleerd voor een uitgifte van het Perceel zonder voorafgaande mededingingsprocedure. Deze criteria zijn de volgende:

(i) het aanwezig zijn van een bestaande (pre)contractuele relatie met de gegadigde;

Al sinds 2013 zoekt de vereniging naar een geschikte locatie voor het Ecodorp. In 2017 vonden zij die aan de Tulpstraat 18 in Wormerveer. In 2018 werd een intentieovereenkomst afgesloten om met de gegadigde te onderzoeken of het initiatief haalbaar zou zijn.

(ii) door de gegadigde eigener beweging getoond initiatief ten aanzien van de ontwikkeling van het Perceel;

Voor gemeente Zaanstad is het van bijzonder belang dat de gegadigde op eigen initiatief en in verenigingsvorm met inwoners van Zaanstad een plan heeft uitgewerkt voor een CPO ontwikkeling op deze locatie.

(iii) door de gegadigde tot op heden voor eigen rekening en risico gedane investeringen in een ontwikkeling waarin het Perceel is betrokken;

De gegadigde heeft zich sinds de start van het initiatief in 2017 aanzienlijke kosten, moeite en tijd getroost om dit plan nader uit te werken. Zaanstad acht het hierbij tevens van belang dat de gegadigde dit doet in een vorm van CPO, een ontwikkelvorm die qua financiering andere afwegingen vereist dan een reguliere ontwikkelende partij.

(iv) de mate waarin de gegadigde kan bijdragen aan de uitvoering van de beleidsmatige wensen ten aanzien van de ontwikkeling op het Perceel;

Zaanstad wenst om in de toekomst beter bestand te zijn tegen klimaatverandering. Dit wil Zaanstad tot uitvoering brengen door klimaatadaptieve gebieden te ontwikkelen. De gegadigde spaart kosten noch moeite om zich hiernaar te voegen. De betrokken adviseurs hebben aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van klimaatadaptief ontwikkelen. De gegadigde streeft daarbij voorbij aan de wettelijke normen om te onderzoeken of de geplande maatregelen het gestelde doel bereiken. De gegadigde draagt hiermee actief bij aan de realisatie van de beleidsmatige wens van Zaanstad om in de toekomst beter bestand te zijn tegen klimaatadaptatie. Daar komt bij dat de buurt waarin de het perceel is gelegen een eenzijdige opbouw kent qua woningtypologie. De woonvisie van Zaanstad stimuleert bijzondere woonvormen en innovatieve concepten om kwaliteit en diversiteit toe te voegen in de stad. De gegadigde slaagt hierin met het voorliggende plan om een klimaatadaptief en duurzaam ecodorp te realiseren in een oud, cultuurhistorisch waardevol schoolgebouw.

(v) het in staat en bereid zijn van de gegadigde om de kwaliteit en de bestaande waarden van het Perceel en de daarop reeds gerealiseerde bebouwing te borgen in de ontwikkeling.

Voor Zaanstad is het van belang dat het cultuurhistorische karakter van het perceel met gebouw behouden blijft. De haakvorm van het voormalige schoolgebouw is uniek in de Zaanstreek. Daarom is behoud voor Zaanstad van belang. De gegadigde heeft op eigen initiatief een plan ontwikkeld dat niet alleen het schoolgebouw behoud, maar ook in kwaliteit versterkt.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke

en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan

van de koop-ontwikkelingsovereenkomst voor de locatie Tulpstraat 18 te Wormerveer en de daar daaruit voortvloeiende verkoop van de in de aanhef van deze publicatie genoemde grond met gebouw, namelijk de CPO groep Vereniging Eco aan de Zaan.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 20 dagen na deze publicatie ( 20 mei 2022) voor 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoed@zaanstad.nl, onder vermelding van Tulpstraat 18. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Zaanstad en Vereniging Eco aan de Zaan zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.Zaanstad.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778)

In the opinion of the municipality, Vereniging Eco aan de Zaan is the only serious candidate to be considered for acquiring the location.

Meer informatie over deze locatie?

Relevante locaties

HoogTij
HoogTij
  • BestemmingsplanWerken
  • Oppervlakte40000 m2
Verkoop Augustusbloemweg 4, Zaandam
Verkoop Augustusbloemweg 4, Zaandam
  • BestemmingsplanMaatschappelijk
  • Oppervlakte2700 m2