Verkoop Augustusbloemweg 4, Zaandam

Voornemen tot aangaan overeenkomst BedrijvigeBij De gemeente Zaanstad is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met De BedrijvigeBij BV voor het realiseren van een maatschappelijk verzamelgebouw met zorg gerelateerde werkzaamheden en voorzieningen, in een voormalig schoolgebouw aan de Augustusbloemweg 4 te Zaandam. De gemeente wenst op deze locatie te voorzien in de behoeften van maatschappelijke voorzieningen voor de wijk.

  • LocatieZaandam
  • GebiedOverig
  • BestemmingsplanMaatschappelijk
  • Oppervlakte2700 m2
  • Indicatieve koopsom

Algemeen

De BedrijvigeBij is enige serieuze kandidaat

Naar het oordeel van de gemeente is De BedrijvigeBij de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de verkrijging van de locatie .

De locatie ligt midden in de Kogerveldbuurt onder de hoogspanningsleiding. Gevoelige bestemmingen zoals woningen, scholen, crèches en kinderdagverblijven zijn niet toegestaan (als gevolg van de contour van de hoogspanningsleiding).

De Kogerveldwijk is een focusgebied dat sterk in ontwikkeling is. Het is de bedoeling dat Kogerveldwijk een gemengde wijk blijft, met zowel woningbouw als werkgelegenheid met een focus op bedrijvigheid in het cluster Life science and health. De woningvoorraad wordt verdubbeld, voorzieningen toegevoegd en vervangen, het openbaar vervoer verbeterd en er vindt grootschalige transformatie van bedrijventerreinen plaats. De versterking van de kwaliteit van de leefomgeving wordt nagestreefd door het versterken van basisvoorwaarden als duurzaamheid en gezondheid en door het realiseren van voorzieningen ter invulling van de kwaliteit van leven van de inwoners van de Kogerveldwijk.

Het project van de BedrijvigeBij levert aan de behoefte van maatschappelijke voorzieningen in de wijk een grote bijdrage door in te zetten op het realiseren van een verzamelgebouw voor zorg gerelateerde werkzaamheden en voorzieningen op de locatie waarbij het gebouw tevens ingrijpend zal worden verduurzaamd. De BedrijvigeBij heeft met de toekomstige gebruikers welke veelal langlopende contracten met de gemeente Zaanstad hebben omtrent zorgvraag, afspraken gemaakt omtrent hun programma van eisen. Deze partijen hebben de wens uitgesproken in een dergelijk cluster gehuisvest te willen worden. De BedrijvigeBij heeft als doelstelling een verzamelgebouw te realiseren dat kleine zelfstandigen en bedrijven met vooral zorg gerelateerde werkzaamheden huisvest. Binnen de andere gebouwen van BedrijvigeBij zijn reeds veel zorgbedrijven gehuisvest waardoor er door de zorgdienstverleners een huisvestigingsvraagstuk is neergelegd bij deze organisatie. De plannen van de BedrijvigeBij voor het realiseren van een verzamelgebouw op deze plek zijn door de initiatiefnemer voorgelegd aan de gemeente en dateren reeds uit begin 2018.Alle benodigde kennis en kunde om deze locatie voortvarend te ontwikkelen tot een verzamelgebouw voor zorg gerelateerde werkzaamheden is binnen de BedrijvigeBij aanwezig. De bestaande gebouwen van de BedrijvigeBij hebben ook veelal een maatschappelijke functie waardoor de BedrijvigeBij aantoonbaar ervaring heeft met het huisvesten van dergelijke partijen. De gemeente realiseert door middel van een externe taxatie een marktconforme prijs voor het object. Ook beschikt de BedrijvigeBij over voldoende financiële en economische draagkracht om de ontwikkeling uit te kunnen voeren. Daar de BedrijvigeBij de locatie in bezit blijft houden en duurzame relaties met de omgeving wil onderhouden , vervult het ook een buurtfunctie waarbij er onder meer interactie kan ontstaan tussen buurt en gebruikers en het gebouw deels de functie van buurthuis op zich zal nemen.

De BedrijvigeBij heeft middels de ontwikkeling van haar bestaande objecten laten zien langjarige commitment met partijen aan te willen gaan waardoor er voor zowel huurders als omgeving een stabiele factor ontstaat. De BedrijvigeBij heeft hiermeeaangegeven in staat te zijn een dergelijk project binnen afzienbare tijd tot een goed einde te kunnen brengen.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de koop overeenkomst voor de locatie, namelijk De BedrijvigeBij. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 8 april 2022, 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoed@zaanstad.nl, onder vermelding van Augustusbloemweg 4. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Zaanstad en De BedrijvigeBij zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.Zaanstad.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778)

In the opinion of the municipality, De BerijvigeBij is the only serious candidate to be considered for acquiring the location.

Meer informatie over deze locatie?

Relevante locaties

HoogTij
HoogTij
  • BestemmingsplanWerken
  • Oppervlakte40000 m2