Voornemen tot verkoop van percelen grond aan Stichting Bergenstein

Objectinformatie Adres: Symon Spiersweg 4, 1506 RZ, Zaandam Percelen: gemeente Zaanstad, sectie K, nummers 8482 ged., 12801 ged., 10787 ged. en 12135 ged. Perceelgrootte: totaal circa 235 m²

  • LocationZaandam
  • Area
  • Zoning PlanCompany
  • Acreage235 m2
  • Price

Description

Voornemen tot verkoop van percelen grond aan Stichting Bergenstein

De gemeente Zaanstad heeft het voornemen om een aantal percelen grond gelegen nabij de Symon Spiersweg 4 te Zaandam, kadastraal bekend gemeente Zaanstad, sectie K, nummers 8482 ged., 12801 ged., 10787 ged. en 12135 ged., met een totale grootte van circa 235 m², te verkopen aan Stichting Bergenstein, gevestigd te Epe. De percelen maken feitelijk onderdeel uit van het bedrijfsperceel gelegen aan de Symon Spiersweg 4 te Zaandam.

Stichting Bergenstein is de enige serieuze gegadigde

De percelen maken al enkele jaren feitelijk onderdeel uit van het bedrijfsperceel van Stichting Bergenstein, gelegen aan de Symon Spiersweg 4 te Zaandam. De gemeente wenst met de verkoop het gebruik van de percelen te legaliseren. Omdat de te verkopen percelen zich deels onder het aanwezige bedrijfspand bevinden en de gemeente alleen restpercelen verkoopt aan aangrenzende eigenaren, is de gemeente van oordeel dat Stichting Bergenstein de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de verkoop van de percelen grond.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen en meent ook een serieuze gegadigde te zijn voor de verkoop van de Percelen, bij de Symon Spiersweg 4 te Zaandam, dan dient u dit uiterlijk 20 dagen na deze publicatie (uiterlijk 5 juni 2023 vóór 12:00 uur) kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoed@zaanstad.nl, onder vermelding van, ‘Verkoop percelen aan Stichting Bergestein’.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en de Stichting Bergenstein. zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).