raster

Ontwikkelgebied 2B van Poelenburg te Zaandam

De wijk Poelenburg bevindt zich aan de zuidoostkant van Zaandam, tussen de watergangen de Gouw en de Watering. De wijk is gerealiseerd in de jaren ’60 en ’70 en kenmerkt zich door een verkaveling met rechthoekige stroken laagbouw met accenten middelhoog- en hoogbouw.

 • LocatieZaandam
 • GebiedOverig
 • BestemmingsplanWonen
 • Oppervlakte7000 m2
 • Indicatieve koopsomN.o.t.k.

Algemeen

De wijk is ruim van opzet met veel openbare ruimte en groen verdeeld tussen de woningstroken. Sinds een aantal jaren wordt er gewerkt aan vernieuwing van de wijk op fysiek, economisch en sociaal vlak. Op fysiek vlak wordt er onder andere gewerkt aan renovatie en (her)ontwikkeling van bebouwing en het herinrichten van de openbare ruimte.

Er wordt gewerkt aan plannen voor de herinrichting van de straat Poelenburg. Het voornemen bestaat deze straat op korte termijn te reconstrueren met een golvend verloop. Onder andere om de barrièrewerking te verminderen en meer (sociale) veiligheid en (groene) kwaliteit toe te voegen. Ten oosten van de straat Poelenburg bevindt zich een gebied dat zich kenmerkt door een invulling met functies in een vrij gesloten groene setting zoals de moskee, een buurtcentrum, volkstuinen en woningbouw in het hoogte-accent de Oostdorsch. Het gebied wordt doorsneden door het Weerpad, het historische lint dat de aantakking met Oostzaan vormt. Door de ligging aan de Watering heeft het gebied een hoge potentie.

In de planvorming voor de wijk zijn er in deze strook een aantal te ontwikkelen gebieden aangewezen.

Doelstellingen:

Bij het ontwikkelen van deze gebieden worden er door de gemeente een aantal doelstellingen nagestreefd:

 • Eenheid in de wijk:
  De nieuw te ontwikkelen delen moeten goed aansluiten bij de bestaande wijk. Hiertoe worden de bestaande oost-west verbindingen grotendeels doorgezet in de te ontwikkelen delen. Tevens wordt als referentie voor de bebouwing aansluiting gezocht bij de bestaande laagbouw delen van de wijk. Door grotendeels op grondgebonden woningbouw in te zetten wordt ingezet op een betere woningdifferentiatie in de wijk.
 • Toevoegen ruimtelijke kwaliteit:
  De bestaande kwaliteit van de Watering wordt voor de gehele wijk ontsloten door het doortrekken van bestaande oost-westlijnen tot aan het water en het deels realiseren van openbaar toegankelijke oevers. Ook de herinrichting van de straat Poelenburg draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Afhankelijk van de dichtheid van de te ontwikkelen gebieden zal bijbehorende speel- en verblijfsruimte nader moeten worden ingevuld;
 • Sociale- en verkeersveiligheid:
  De herinrichting van de straat Poelenburg draagt bij aan een verminderde barrièrewerking en verbeterde verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Het realiseren van voorkanten en functies op de begane grond zorgt voor een betere sociale veiligheid.

Voor Poelenburg zijn de volgende ontwikkellocaties (koop dan wel belegging) interessant:

 • Ontwikkelgebied 1a
 • Ontwikkelgebied 1b
 • Ontwikkelgebied 2a
 • Ontwikkelgebied 2b

Locatie en Bereikbaarheid

Locatie is globaal gelegen tussen moskee en het verlengde van de Jaspersstraat en is (voor autoverkeer) te bereiken via de straat Poelenburg. Deze kan noordelijk vanaf de rotonde (Twiskeweg-De Watering-Poelenburg) worden bereikt of zuidelijk vanaf de Thorbeckeweg via achtereenvolgens Wibautstraat, P. Jelles Troelstralaan, Ds. M.L. Kingweg en Zuidervaart.

Oppervlakte

Het bruto te ontwikkelen oppervlak is ongeveer 7.000 m²

Parkeren

Parkeren dient op straat te worden gerealiseerd.

Bestemmingsplan

Op dit moment is de beoogde ontwikkellocaties conserverend bestemd in overeenstemming met het huidige gebruik, namelijk groen. Bij geschikt gevonden voorstellen is de gemeente bereid medewerking te geven aan wijziging van de bestemming. De globale uitgangspunten zijn:

 • Aan de straat Poelenburg moeten voorkanten worden gerealiseerd in een overwegend gesloten vaste rooilijn;
 • Kansen worden gezien voor grondgebonden woningen. Uitgangspunten nader uit te werken.

Aan de huidige bereidheid tot bestemmingswijziging kunt u geen rechten ontlenen, het betreft een momentopname, gebaseerd op de huidige inzichten,  wet- en regelgeving en het huidige beleid en is mede afhankelijk van de aard en omvang van een ingediend plan. Definitieve medewerking kan derhalve pas verkregen worden op het moment van indienen van een concreet bouwplan.

Bijzonderheden

Geïnteresseerde partijen worden vrijblijvend uitgenodigd te komen met een ontwikkelvoorstel.

Gekoppelde documenten

Meer informatie over deze locatie?

Relevante locaties

Gasfabriekterrein te Krommenie -TENDER 2E KWARTAAL 2018
Gasfabriekterrein te Krommenie -TENDER 2E KWARTAAL 2018
 • BestemmingsplanWonen
 • Oppervlakte10000 m2
HoogTij
HoogTij
 • BestemmingsplanWerken
 • Oppervlakte97000 m2
Ontwikkelgebied 1A van Poelenburg te Zaandam
Ontwikkelgebied 1A van Poelenburg te Zaandam
 • BestemmingsplanWonen
 • Oppervlakte24800 m2
Ontwikkelgebied 1B van Poelenburg te Zaandam
Ontwikkelgebied 1B van Poelenburg te Zaandam
 • BestemmingsplanWonen
 • Oppervlakte7100 m2
Ontwikkelgebied 2A van Poelenburg te Zaandam
Ontwikkelgebied 2A van Poelenburg te Zaandam
 • BestemmingsplanWonen
 • Oppervlakte35500 m2
Oostzijderveld te Zaandam - IN ONDERHANDELING
Oostzijderveld te Zaandam - IN ONDERHANDELING
 • BestemmingsplanWonen en werken
 • Oppervlakte45000 m2
Provily - TENDER IN 2017
Provily - TENDER IN 2017
 • BestemmingsplanWonen
 • Oppervlakte126797 m2
Schiereiland aan de Hemmes
Schiereiland aan de Hemmes
 • BestemmingsplanWonen, Werken
 • Oppervlakte56000 m2
Spooroverbouwing Inverdan
Spooroverbouwing Inverdan
 • BestemmingsplanWerken
 • Oppervlakte900 m2